១០០កោដិសម្លេង One Billion Rising & Valentine Day

តាមរយៈគម្រោងរួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិស្រ្ដី ដែលទទួលជំនួយពី USAID (ជំនួយពីពលរដ្ឋអាមេរិក)​ បានរៀបចំប្រារព្ធកម្មវិធីយុទ្ធនាការ១០០កោដិសម្លេង នៅមណ្ឌលគិរី ន...

ទិវាសន្ដិភាពពិភពលោក IDP Cambodia

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ អង្គការ ក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ (កដទ) បានប្រារព្ធកម្មវិធីអបអរសាទរ ទិវាសន្ដិភាពពិភពលោក តាមរយៈគម្រោង រួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិស្ដ...

រួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិស្រ្ដី និងការពារCovid-19

នៅដើមឆ្នាំ២០២០នេះ ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានលើកទឹកចិត្ដដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការរក្សាអនាម័យ​ប្រចំាកាយ ដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃមេរោគកូវីដ១៩។ បើទោះជាប្រទេសក...

ទិវាអន្ដរជាតិនារី International Women Day

ក្រោមការគាំទ្រថវិកាពី ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រោប់អភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ អង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយ ទំនាស់ (ក.ដ.ទ) តាមរយៈគម្រោង​ រួមគ្នាដើម្បីគាំ...

ក្រុមកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍ CCBT training

តាមរយៈគម្រោង​ រួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិស្រ្ដី ដែលទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពី ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រោប់អភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ អង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះ...

White Ribbon: End Violence on Women

យុទ្ធនាការ ១៦ថ្ងៃ បំពាក់បូ ស ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើហិង្សាលើស្រ្ដី និងក្មេងស្រី និងអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ បានប្រារព្វឡើង នៅថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នា...

ទិវាសន្តិភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា ដែលធ្វើការកសាងសន្តិភាព បានសហការណ៍គ្នា ប្រារព្ធទិវា សន្តិភាពពិភពលោកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ដោយមា...

Peace Walk: Support Women’s Right

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩ អង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ (ក.ដ.ទ) តាមរយៈគម្រោង​ រួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិស្រ្ដី ដែលទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពីអ...