ការរើសអើងអំឡុងកូវីដ១៩ Covid-19 Discrimination finding

ដោយមានជំនួយគាំទ្របន្ថៃមលើកម្មភាពគម្រោងដែលមានស្រាប់ ពីបញ្ហាការរើងអើងកូវីដនៅតំបន់គោលដៅ កដទ​ បានធ្វើការស្ទង់មតិនិង​ប្រមូលព័ត៌មានពីការរើសអើងនៅឃុំព្រែត្នោត ខេត្តកំពត។​ With extra fund from USAID on the concern of Covid-19 discrimination in the target province that ACT is doing was give finding to Prea...

Peacebuilding Success Story

ACT_Success Story_2October2020 Through EWMI under the project CCSS that fund by USAID on ACT project "Building Community Peacebuilding" ACT able to gave more space to the community, company, and local authority to have their dialogues on communities issues. One of the conflict resolution was sele...

ទិវាអន្ដរជាតិនារី International Women Day

ក្រោមការគាំទ្រថវិកាពី ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រោប់អភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ អង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយ ទំនាស់ (ក.ដ.ទ) តាមរយៈគម្រោង​ រួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធស្រ្ដី នៅថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ បានរៀបចំ អបអរសាទរ ខួបលើកទី១០៩ ទិវាអន្ដរជាតិនារី ៨មីនា និងវេទិកាសាធារណៈក្រោម ប្រធានបទ៖ "មានសន្ដិភាព មានការលើក...

ឧបរកណ៍មិនបង្កទំនាស់ Do No Harm

[English Below...] នៅថ្ងៃទី១២ ដល់ ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ សិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលមួយ ត្រូវបាន​រៀបចំដោយគម្រោងកសាងសន្តិភាព ក្រោមប្រធានបទ៖ ​ ដោយបែកចែកជាពីរវគ្គចំពោះក្រុមគោលដៅ ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ និងក្រុមស្រ្ដីដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន៦៤នាក់ ស្រ្ដី២៥នាក់ ក្នុងនោះមានជនជាតិដើមសួយ ៤នាក់     គួយ១៣នាក់ ម៉ូស្...

ANR: Leadership & Representative

កិច្ចប្រជុំបណ្តាញប្រចាំឆ្នាំរៀបចំដោយគម្រោងកសាងសន្តិភាព និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសន្តិភាព ក្រោមប្រធានបទ ភាពជាតំណាង នៅសារៈមន្ទីរសន្តិភាព ខេត្តបាត់តំបង ដោយមានអ្នកចូលរួម៨០នាក់ មកពី៩ខេត្ត ក្រុង។ គោលបំណងផ្តល់ឳកាសក្នុងការចែករំលែកពីសមិទ្ធិផលកន្លងមកនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសហការនិងរៀបចំផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០២។​ ស...

ទិវាសន្តិភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា ដែលធ្វើការកសាងសន្តិភាព បានសហការណ៍គ្នា ប្រារព្ធទិវា សន្តិភាពពិភពលោកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ដោយមានអ្នកចូលរួម ប្រមាណ៣៥០អង្គ នាក់។ ជិតមួយទស្សវត្សបានសង្កេតឃើញ ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានការបើកចំហរក្នុងការអនុវត្តសន្តិភាព និង ដំណើរការណ៍នៅក្នុងប្រទេស ដើម្បីពង្រឹង...